ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε το σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού
Εθνικών Ομάδων, καθώς και το σχέδιο του Κανονισμού Δεοντολογίας για τις
απόψεις/προτάσεις σας, ενόψει  συζητήσεών τους και λήψης οριστικής απόφασης
από το σώμα της Έκτακτης ΓΣ στις 30/06/2023.

Η προθεσμία υποβολής  στην Ομοσπονδία είναι η 23η Ιουνίου 2023 και ώρα 13.00
μ.μ.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Λαβασίδης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΗΣ 28.04.23

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΟΠ 28.04.2023