Προς όλους τους ενδιαφερόμενους

Σας ενημερώνουμε για τα σχετικά έγγραφα μαζί με τις οδηγίες περί της υποβολής αιτήσεων καθώς και υπόδειγμα της ιατρικής βεβαίωσης και Υπεύθυνης Δήλωσης.

Λήξη υποβολής αιτήσεων 19.07.2023

 

Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Σημείωση:

Το παράβολο συμμετοχής ποσού 350 € θα κατατεθεί στην ΕΛΟΠ μετά την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα των υποψηφίων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μετά το πέρας της λήξης υποβολής των αιτήσεων στις 19.07.2023 και σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

*Προς διευκόλυνση σας επισυνάπτεται υπόδειγμα Βεβαίωσης Εμπειρίας

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΛΗ 2023-2024

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΑΛΗΣ Γ’ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ_ΣΧΟΛΗ_ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ_ΠΑΛΗΣ_Γ ΟΔΗΓΙΕΣ_ΠΡΟΣ_ΤΟΥΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ_ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΛΗΣ Γ