Με ομόφωνη απόφαση της ΓΣ της ΕΛ.Ο.Π. στις 26/02/2016 εγκρίθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις του Εσωτερικού Τεχνικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας:

 

Εσωτερικός Τεχνικός Κανονισμός ΕΛ.Ο.Π

…………………………

Τροποποιείται ως κάτωθι το (Άρθρο 5) ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

στο πεδίο  ΙΙ.  Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων,  η παράγραφος 1:

$11.      Για τις ανάγκες της υλοποίησης των αθλητικών εκδηλώσεων της ΕΛ.Ο.Π συστήνεται οργανωτική επιτροπή οριζόμενη από την Τεχνική Επιτροπή και το ΔΣ της Ομοσπονδίας.

στο πεδίο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ οι παράγραφοι 2,  7 και 8:

$12.      Οργανώνει τη γραμματειακή υποστήριξη των αγώνων, η οποία έχει την ευθύνη σε συνεργασία με τους διαιτητές των αγώνων, τη συγγραφή των καταστάσεων ζύγισης και ζευγαρώματος των φύλλων αγώνων, καθώς και της αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων.

7. Συνεργάζεται με τον/τους Υπεύθυνο/ους Αγώνων, Διαιτησίας και Ζύγισης, ο/οι οποίος/οι ορίζονται από το ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π και έχει/έχουν την γενική εποπτεία, την επιμέλεια και την ευθύνη για τη σωστή και νόμιμη οργάνωση, διευθέτηση και εφαρμογή των κανονισμών της ΕΛ.Ο.Π και του νόμου περί διεξαγωγής αγώνων.

8. Ο υπεύθυνος/οι αγώνων υποβάλλουν ενυπογράφως έκθεση των αγώνων στην ΕΛ.Ο.Π εντός  πέντε (5) ημερών από τη λήξη της διοργάνωσης.

Διαγράφονται τα πεδία:

ΙΒ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ και ΙΙ. Ομοσπονδιακός Προπονητής Α’ Κατηγορίας και το πεδίο ΙΑ τροποποιείται ως κάτωθι:

ΙΑ. Ομοσπονδιακοί Προπονητές – Τεχνικοί Σύμβουλοι

Την ιδιότητα του Ομοσπονδιακού προπονητή αποκτούν οι προπονητές, οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με το νόμο και συμβάλλονται με την ΕΛ.Ο.Π μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση του ΔΣ.

Την ιδιότητα του Τεχνικού Συμβούλου αποκτούν οι διακεκριμένοι αθλητές κι οι εμπειρικοί προπονητές που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον νόμο, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση του ΔΣ.

Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές και οι τεχνικοί σύμβουλοι υποχρεούνται να συνεργάζονται με την Τεχνική Επιτροπή, τους σωματειακούς προπονητές και να παρακολουθούν όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια που θεσπίζει η ΕΛ.Ο.Π.

Πεδίο  ΙΙ. Αθλητές

α) Οι αθλητές των Ολυμπιακών και μη αγωνισμάτων διαχωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιδόσεις τους στους διεθνείς αγώνες. Αξιολογούνται, επιβραβεύονται και ανταμείβονται, σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα της ΕΛ.Ο.Π, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφασης του ΔΣ.

β) Οι αθλητές οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας με την εθνική ομάδα, απαγορεύεται η συμμετοχή τους στα επίσημα Πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών. Εξαιρούνται τα Πρωταθλήματα Παμπαίδων, τα Αναπτυξιακά και Φιλικά Πρωταθλήματα και τα Κύπελλα Ελλάδος.

γ) Οι αθλητές οι οποίοι προκρίνονται για την τελική φάση των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων από προκριματικούς αγώνες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε άλλο στυλ-αγώνισμα στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, όπως επίσης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δύο κατηγορίες την ίδια ημέρα των αγώνων,

Τροποποιείται ως κάτωθι το (Άρθρο 6)  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΛΗΣ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Π αποφασίζει την σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ανάπτυξης Μη Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πάλης. Σκοπός της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη των μη ολυμπιακών αγωνισμάτων που έχουν αναγνωριστεί και ενταχθεί στην Διεθνή Ομοσπονδία Πάλης.

2. Τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της Επιτροπής Ανάπτυξης Μη Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πάλης καθορίζονται ομοίως με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Π δυνάμενων να ανακληθούν ή τροποποιηθούν από αυτό οποτεδήποτε.

3. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης Μη Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πάλης είναι κατά προτίμηση μέλος του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Π οριζόμενος από το Δ.Σ αυτής. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής Ανάπτυξης Μη Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πάλης θα ανέρχονται από τρία (3)  έως πέντε (5).

4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης Μη Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πάλης συμμετέχει υποχρεωτικά στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Π και εισηγείται τα θέματα και τον προγραμματισμό που διέπουν τις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.

Τροποποιείται ως κάτωθι το (Άρθρο 7)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Παράγραφος 1:

Τα αθλητικά σωματεία αξιολογούνται για την αγωνιστική τους δραστηριότητα σύμφωνα με  τις συμμετοχές, τους βαθμούς που συλλέγουν στα επίσημα εθνικά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης από τις επιδόσεις τους στα τελικά των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ή όπου αλλού αποφασιστεί από την Τεχνική Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Π.

Παράγραφος 2:

Οι στόχοι των σωματείων σχεδιάζονται από την Τεχνική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ανάπτυξης Σωματειακού Αθλητισμού, εγκρίνονται από το ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π και κοινοποιούνται κάθε έτος μαζί με το εθνικό αγωνιστικό πρόγραμμα.

Προστίθεται η παράγραφος 3:

Α) Τα σωματεία που κατακτούν το Πρωτάθλημα Ελλάδος σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, επιβραβεύονται οικονομικά, σύμφωνα με τις οικονομικές της δυνατότητες με απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π.

Β) Οικονομική επιβράβευση δικαιούνται και τα σωματεία τα οποία με ενέργειές τους βοηθούν στην κάλυψη των εξόδων  διοργάνωσης, της διαμονής, διατροφής ή και μετακίνησης σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Διεθνείς Αγώνες και Κάμπ προετοιμασίας, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της Ομοσπονδίας και με απόφαση του ΔΣ.

Τροποποιείται ως κάτωθι το (Άρθρο 8)  ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Ι. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ

  1. Στην εθνική ομάδα συμμετέχουν οι (3) πρώτοι αθλητές  ανά έτος κάθε κατηγορίας βάρους των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων που διοργανώνει η ΕΛ.Ο.Π. Μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν και περισσότεροι αθλητές μετά από πρόταση του Εθνικού προπονητή ή των Ομοσπονδιακών Προπονητών. Δικαίωμα συμμετοχής στους επίσημους διεθνείς αγώνες (Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά, Μεσογειακούς, Βαλκανικούς κλπ) έχουν αυστηρά και μόνο οι (3) πρώτοι αθλητές κάθε κατηγορίας βάρους των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων που διοργανώνει η ΕΛ.Ο.Π. Δικαίωμα συμμετοχής στα διεθνή τουρνουά έχουν περισσότεροι αθλητές μετά από πρόταση του Εθνικού προπονητή ή των Ομοσπονδιακών Προπονητών.
  1. Οι αθλητές των εθνικών ομάδων έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν τον προπονητή που είναι υπεύθυνος για την προπονητική τους καθοδήγηση με υπεύθυνη δήλωσή που υποβάλουν στην ΕΛ.Ο.Π.
  1. Οι σωματειακοί προπονητές των ομάδων που κατέκτησαν το Πρωτάθλημα Ελλάδος ανά έτος σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, δικαιούνται να συνοδεύουν την αποστολή της εθνικής ομάδος στις διεθνείς διοργανώσεις και λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του εθνικού ή ομοσπονδιακού προπονητή που έχει οριστεί να συνοδεύσει την εθνική ομάδα.
  1. Οι αθλητές των εθνικών ομάδων που προκρίνονται να συμμετάσχουν στα Ευρωπαϊκά, Παγκόσμια, Μεσογειακά και Βαλκανικά Πρωταθλήματα, αξιολογούνται από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τα Διεθνή Τουρνουά, τους αγώνες πρόκρισης, της συμμετοχής στο προπονητικό πρόγραμμα της εθνικής ομάδας και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο μετά από εισήγηση των εθνικών ή ομοσπονδιακών προπονητών στην  Τεχνική Επιτροπή και απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π.
  1. Οι αθλητές που κατακτούν την 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προκρίνονται να συμμετάσχουν στις επίσημες διεθνείς διοργανώσεις, με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν στο προπονητικό και αγωνιστικό πρόγραμμα που καταρτίζουν οι εθνικοί και ομοσπονδιακοί προπονητές και αποφασίζει η Τεχνική Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Π. Σε περίπτωση τραυματισμού του Πρωταθλητή ή σε περίπτωση ανακατάταξης της κατηγορίας, συμμετέχει ο 2ος αθλητής της κατηγορίας ή γίνεται αγώνας πρόκρισης μεταξύ των υπολοίπων αθλητών που κατατάχθηκαν έως στην τρίτη θέση κάθε κατηγορίας, μετά από πρόταση των εθνικών ή ομοσπονδιακών προπονητών προς την Τεχνική Επιτροπή της ΕΛ.Ο.Π. Σε περίπτωση αγώνα πρόκρισης, δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να έχει και ο πρωταθλητής της κατηγορίας του προηγούμενου έτους, ο οποίος δεν κατατάχθηκε στην πρώτη τριάδα του τρέχοντος πρωταθλήματος.
  1. Οι αθλητές οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να πιάσουν τους στόχους και δεν προτείνονται από τους εθνικούς ή ομοσπονδιακούς προπονητές, για να συμμετέχουν στις διεθνείς διοργανώσεις διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους με την προϋπόθεση να καλύψουν οι ίδιοι ή τα σωματεία τους ή οι χορηγοί τους τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, διαπίστευσης, εξόδων συμμετοχής licence  και βίζα, που αδυνατεί να καλύψει η ΕΛ.Ο.Π, μετά από έγκαιρη υποβολή δήλωσης συμμετοχής τους από τον σύλλογό τους και πάντα σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Πάλης και μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφασης του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π.

ΙΙ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Ο εθνικός προπονητής ορίζεται μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π. Προϋπόθεση για την πρόσληψη του εθνικού προπονητή είναι να εγγεγραμμένος στο μητρώο προπονητών της ΕΛ.Ο.Π, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια ως προπονητής σε σωματείο ή να έχει επιδείξει σημαντικό προπονητικό έργο, να είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στην Πάλη ή να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ κατηγορίας,  ή να είναι εξαιρετικά διακεκριμένος αθλητής στο παρελθόν, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα της Πάλης.

Ο εθνικός προπονητής δεν μπορεί να συνάψει σύμβαση με αθλητικό σωματείο ούτε να παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε μορφή.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

  1. Παρακολουθεί και εποπτεύει το ετήσιο πλάνο προετοιμασίας του συνόλου των αθλητών των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών.
  2. Εποπτεύει καθοδηγεί και συνεργάζεται με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές και τους Τεχνικούς Συμβούλους.
  3. Εποπτεύει την εκτέλεση του εθνικού σχεδιασμού υψηλών επιδόσεων.
  4. Παρίσταται στις συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής.

Τροποποιούνται οι κάτωθι παράγραφοι του (Άρθρου 9) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:

Παράγραφος 1:

Η μη συμμετοχή αθλητή στην εθνική ομάδα δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή τραυματισμού που θα βεβαιώνεται από ιατρό της Υγειονομικής Υπηρεσίας της ΕΛ.Ο.Π ή μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του ομοσπονδιακού ή εθνικού προπονητή προς την Τεχνική Επιτροπή της Ομοσπονδίας και απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π.

Παράγραφος 6:

Στον αθλητή που αρνείται τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΕΛ.Ο.Π.

Παράγραφος 8:

Η οικονομική επιβράβευση των αθλητών που διακρίνονται σε διεθνείς διοργανώσεις γίνονται από την Πολιτεία με βάσει τον νόμο και από την ΕΛ.Ο.Π μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με τις οικονομικές της δυνατότητες.

Παράγραφος 9:

Τα σωματεία που διατηρούν τμήματα ανήλικων αθλητών υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΕΛ.Ο.Π σύμβαση προπονητού με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και  να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο προπονητών της ΕΛ.Ο.Π.

Παράγραφος 12:

Το σωματείο φροντίζει για τη διατήρηση και την προμήθεια της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και την ευπρεπή κατάσταση των χώρων προπόνησης και των συνθηκών υγιεινής, σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό της ΕΛ.Ο.Π.

Παράγραφος 14:

Το σωματείο φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή της δήλωσης συμμετοχής των αθλητών του στους αγώνες, την έγκαιρη αίτηση εγγραφών – μεταγραφών και έκδοσης δελτίων, καθώς και την πληρωμή των σχετικών παραβόλων και συνδρομών όπως αυτά ορίζονται από το ΔΣ  της ΕΛ.Ο.Π.

Παράγραφος 15:

Κάθε μήνα Δεκέμβριο γίνεται η ετήσια αξιολόγηση των Συλλόγων μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Π.

Προστίθεται η παράγραφος 16:

Σωματεία που εγγράφονται στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Π, υποχρεωτικά πρέπει να κάνουν αίτηση απόκτησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης  για το άθλημα της πάλης και μέχρι να λάβουν την έγκριση από την ΓΓΑ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε καμία δραστηριότητα αγωνιστική ή άλλη της ΕΛ.Ο.Π.