Λόγω μη απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Απριλίου και ώρα 10:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

$11.                  Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης.

$11.                  Τεχνικά.

$12.                  Διαιτησία.

$13.                  Μεταγραφές.

$14.                  Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα.

$15.                  Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Ομοσπονδίας.

$16.                  Εγκατάσταση ενιαίου ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος της Ομοσπονδίας.

$17.                  Αναγνωρίσεις συλλόγων.

$18.                  Οικονομικά.

$19.                  Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ