Προς τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

Υπ’ Αριθμόν 37

στις 22 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης.

2. Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα.

3. Λήψη απόφασης για διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2016.

4. Τεχνικά.

5. Διαιτησία.

6. Μεταγραφές.

7. Αναγνωρίσεις συλλόγων.

8. Οικονομικά

9. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ