Προς τα  μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας  Πάλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ  Υπ’ Αριθμόν  42 στις  25 Μαΐου 2016, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 16.00 μ.μ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης.

  1. Τεχνικά.
  2. Διαιτησία.
  3. Οικονομικά.
  4. Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα.
  5. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών.

  

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ