Επισυνάπτονται έγγραφα που υπενθυμίζουν κάποιες διατάξεις σχετικά με θέματα ντόπινγκ.

FILA Υπενθύμιση για θέματα αντιντόπινγκ

Rappel règles antidopage

Reminder antidoping rules