Προς τα αξιότιμα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ  υπ’ αριθμόν 23 στις  26  Ιανουαρίου 2019,  ημέρα Σάββατο   και ώρα 20.00   μ.μ.

                     ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης υπ’αρ. 22-14/12/2018
  2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης.
  3. Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα
  4. Τεχνικά
  5. Διαιτησία
  6. Έγκριση μεταγραφών εκτός χρονικής περιόδου
  7. Ανασύσταση Επιτροπών ΕΛΟΠ
  8. Τροποποίηση καταστατικού ΕΛΟΠ
  9. Λήψη απόφασης για σύγκλιση Τακτικής ΓΣ έτους 2019
  10. Οικονομικά

 

               Ο Πρόεδρος

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ