ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ εγκεκριμένος από ΓΣ 28.07.2022