Εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κας Βασιλικής Μιλλούση, σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 στις 19.30 θα πραγματοποιηθεί το 5ο διαδικτυακό σεμινάριο για αθλητές και προπονητές, με θέμα «Υγεία και διατροφή».

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης και παρακαλούμε για την ανάρτηση της, στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας σας, όπως και για την ενημέρωση των αθλητών/τριων σας, για να το παρακολουθήσουν.

1η επιλογή σε μορφή pdf για ανάρτηση σε ιστοσελίδα (με διπλό κλικ πάνω στο pdf σας οδηγεί στο link)

2η επιλογή σε jpg για ανάρτηση στα social media

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα teams Microsoft

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUyZmMxNDEtNDAyNy00NTczLThjNDUtYzFiYTYyNmMxNWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d