Προς τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Υπ’ Αριθμόν 14

στις 9 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης υπ’αρ. 13-26/01/2018

2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης

3. Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα

4. Έγκριση & επικύρωση απόφασης Επιτροπής Μεταγραφών για μεταγραφές εκτός χρονικής περιόδου.

5. Τεχνικά

6. Λήψη απόφασης για σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2018

7. Οικονομικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ