Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ υπ’ αριθμόν 26 στις 9 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΟΠ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης υπ’αρ. 25-14/03/2019

2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης.

3. Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία – Διάφορα

4. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Τραμπάκουλα Δημήτριο, για διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου.

5. Εισηγήσεις Επιτροπών.

6. Έγκριση προϋπολογισμού Ομοσπονδίας έτους 2020

7. Οικονομικά

8. Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την δημιουργία ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ