Προς τα αξιότιμα Μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ

Υπ’ αριθμόν 22

στις  14  Δεκεμβρίου  2018,  ημέρα   και ώρα 15.00   μ.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης υπ’αρ. 21-25/10/2018
  2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης παρούσης συνεδρίασης
  3. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Τραμπάκουλα Δημήτριο, για διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.
  4. Ανακοινώσεις – Αλληλογραφία
  5. Τεχνικά
  6. Διαιτησία
  7. Έγκριση μεταγραφών έτους 2018
  8. Λήψη απόφασης για προμήθειες και υπηρεσίες για τις ανάγκες της ΕΛ.Ο.Π έτους 2019 – Προκήρυξη Διαγωνισμών 2019
  9. Οικονομικά
  10. Αναγνωρίσεις συλλόγων

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΑΣ