Πρόσκληση Έκτακτης ΓΣ 30.10.2022 – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚ.ΨΗΦΟΥ