Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Πάλης Γ’ κατηγορίας, στην 4η
κατά σειρά συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 11η Ιουνίου 2020, με
τηλεδιάσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη:

– Τα άρθρα 6 & 8 της υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΑ/ ΤΠΕΑ/ 671277/ 22593/ 12046/
3042/5-12-2019 απόφασης (ΦΕΚ/Β/4654/17-12-2019), που αφορά στις
προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών.
– Το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, που αφορά στα κωλύματα που συντρέχουν περί
συμμετοχής των υποψηφίων.
– Τον έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων και των επισυναπτόμενων
δικαιολογητικών:

Αποφάσισε την έγκριση και ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων των εισακτέων
και μη, στη σχολή προπονητών πάλης Γ΄ κατηγορίας.

Δείτε τους προσωρινούς πινάκες