Η ελληνική ομοσπονδία Πάλης στηρίζει κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια του ελληνικού αθλητισμού. Η ΕΛΟΠ έγινε η πρώτη ομοσπονδία που κατέθεσε επίσημα συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του νέου νομοσχεδίου. Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης η ΕΛΟΠ κατέθεσε τις προτάσεις επί του νέου αθλητικού νομοσχεδίου που έθεσε προς διαβούλευση ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Οι προτάσεις μας έχουν επίκεντρο τόσο τη βελτίωση της διαδικασίας των αρχαιρεσιών των αθλητικών σωματείων και των ομοσπονδιών,  αλλά κυρίως τη βελτίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σωματεία, οι προπονητές και οι αθλητές, που λόγω της μεγάλης κρίσης και αβεβαιότητας του COVID 19 θα πρέπει όσο ποτέ να στηριχθούν . Αλλωστε η ομοσπονδία της Πάλης τα τελευταία χρόνια δίνει κίνητρα στους αθλητές και επιβραβεύει οικονομικά τις διεθνείς επιτυχίες τους. Μια κίνηση που γεμίζει με ικανοποίηση τους διακριθέντες αθλητές και ταυτόχρονα δίνει κίνητρα στα νέα παιδιά.

Επειδή τα σωματεία οι προπονητές και οι αθλητές είναι το επίκεντρο, η ΕΛΟΠ συμφωνεί απόλυτα με το μητρώο σωματείων της ΓΓΑ και την απευθείας οικονομική τους ενίσχυση.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, τα τελευταία 16 χρόνια κάνει πράξη, τη βούληση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, περί στελέχωσης των ομοσπονδιών από πρώην διακεκριμένους αθλητές κι όχι επαγγελματίες παράγοντες! Από το 2003 έως και σήμερα την προεδρία και το ΔΣ της ΕΛΟΠ στελεχώνουν Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι πρωταθλητές και κανείς από αυτούς δεν παρέμεινε περισσότερες από δύο θητείες!

Με ιδιαίτερη ευθύνη στεκόμαστε στο πλευρό κάθε πρωτοβουλίας που προσπαθεί να εκσυγχρονίσει τον αθλητισμό κι ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις μας θα βοηθήσουν την αθλητική ηγεσία.

Αναλυτικά οι προτάσεις για το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου

  1. Άρθρο 1: Γενική Συνέλευση αθλητικού σωματείου – Αρχαιρεσίες – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.2725/1999.

Α. παρ. 5“…..Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων εκλέγεται μέλος του οργάνου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου μέλους που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. ………”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ότι εφόσον στα 2/3 συμπεριλαμβάνεται και ο υποψήφιος πρόεδρος για να καταλάβει θέση στο ΔΣ θα πρέπει εκτός από το όριο του 25% να έχει και περισσότερους ψήφους προτίμησης από τον τελευταίο σύμβουλο, έτσι δεν θα αμφισβητείται η βούληση του εκλογικού σώματος.

Β. παρ. 5“………Ο αριθμός των υποψηφίων προέδρων και μελών από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. ……”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ η συγκεκριμένη ποσόστωση να ισχύει μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι ενός εκ των δυο φύλων διότι σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε εικόνες υποψηφίων που θα συμπληρώνουν απλά ένα ΔΣ χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον ενασχόλησης.

Γ. παρ. 5: “….Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και μελών για κάθε προς συγκρότηση καταστατικό όργανο. ….”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την πρόβλεψη αντικατάστασης του προέδρου σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας , σε περίπτωση που παραιτηθεί, αποβιώσει ή ασκεί τα καθήκοντα του πλημμελώς.

Δ. παρ. 5: “……Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης, με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μελών του οργάνου….”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ στο ενιαίο ψηφοδέλτιο να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα που προβλέπονται από το καταστατικό του κάθε σωματείου. Το ίδιο να ισχύει και για τις αρχαιρεσίες των Ενώσεων & Ομοσπονδιών π.χ. Εξελεγκτική επιτροπή κλπ.

  1. Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.2725/1999.

Α. παρ. 7: “……Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό….”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να μην υπάρχει αναδρομική ισχύ στη θητεία των Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Εάν παρεμπιπτόντως επιβάλλεται να υπάρχει αναδρομική ισχύ θα πρέπει να ορίζεται για πλήρεις θητείες δηλαδή: δώδεκα χρόνια για τον Πρόεδρο και οκτώ για τους, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Β. παρ.4: ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να αντικατασταθεί ως εξής: Ο εκλεγμένος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας που είναι δημόσιος υπάλληλος, αποσπάται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων που ανήκουν για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή στην οικεία ομοσπονδία.

  1. Άρθρο 7: Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν.2725/1999.

Α. παρ. 1: “….Κάθε σωματείο – μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο…”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ επικροτούμε το παραπάνω εδάφιο της παραγράφου διότι το ΔΣ του σωματείου ως θεσμικό όργανο γνωρίζει αλλά έχει και την ευθύνη του ορισμού των εκπροσώπων μέσα από τα τακτικά του μέλη. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να περιοριστούν οι αντιπρόσωποι αλλά και οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες ενώσεων και ομοσπονδιών μόνο από τα μέλη του ΔΣ και όχι του συνόλου των τακτικών μελών του σωματείου ή σε άλλη περίπτωση θα είχαμε το οξύμωρο να προτείνεται για υποψήφιος πρόεδρος ένωσης ή ομοσπονδίας τακτικό μέλος του σωματείου αλλά να μην μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του γιατί δεν θα μπορεί να είναι μέλος του ΔΣ του σωματείου. 

Β. παρ. 3:“……. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου….”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ οι ημέρες να γίνουν πέντε (5) για να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του καταλόγου και ενημέρωση των σωματείων .

  1. Άρθρο 10: Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας – Αποδοχών προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν.2725/1999.

παρ. 3: “…… Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους δικηγόρους, τους λογιστές…….”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ από τις προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών να εξαιρούνται οι τεχνικοί διευθυντές.

Επίσης για τους συνταξιούχους διαιτητές, κριτές, ομοσπονδιακούς προπονητές και τεχνικούς συμβούλους που αμείβονται ή συμβάλλονται με τις ομοσπονδίες η φορολόγηση τους να είναι αυτοτελής και να μην επηρεάζει την σύνταξη τους .

  1. Άρθρο 11: Προπονητής – Τροποποίηση – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.2725/1999.

Α. παρ. 6: “….. Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να  ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα….”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ και οι διακρινόμενοι αθλητές που προσλήφθηκαν στο δημόσιο και είναι ομοσπονδιακοί προπονητές και τεχνικοί σύμβουλοι, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων που ανήκουν να αποσπώνται για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση τους στην οικεία ομοσπονδία.

Β. παρ.11: “… Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία  αθλητική ομοσπονδία…..”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ η κατάθεση της άδειας του προπονητή στην ομοσπονδία να ισχύει για μία (1) αγωνιστική περίοδο τουλάχιστον.

Γ. παρ. 13: “….. Σε αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών και με συμμετοχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον επίσημους αγώνες στα παραπάνω ατομικά αθλήματα, απονέμεται η ιδιότητα του εκπαιδευτή αθλήματος σκοποβολής ή τοξοβολίας,…..”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ο τίτλος του Εκπαιδευτή να επεκταθεί και να απονέμεται τιμητικά στους ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ οι οποίοι και να λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διότι είναι οι πρεσβευτές των αθλημάτων. Οι ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ έχουν καλύτερη πρόσβαση στις μικρές ηλικίες και θα προσελκύσουν στον αθλητισμό ευκολότερα τα νέα παιδιά.

6. Άρθρο 12: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν.2725/1999.

Α. παρ. 8: “…. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών/τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων ….” .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ οι διακρινόμενοι αθλητές που κάνουν χρήση της προσαύξησης για εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΦΑΑ να ισχύει και για τις Ένοπλές Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, στα ευεργετήματα και στις διευκολύνσεις που παρέχονται στους αθλητές να προστεθεί: Για τα Ολυμπιακά αθλήματα, οι αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών, γυναικών ή 1η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, να προσλαμβάνονται σε Δημόσιες υπηρεσίες ή να πριμοδοτούνται με μόρια σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Επίσης όσοι αθλητές κατακτήσουν τρία μετάλλια σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην ηλικιακή κατηγορία των νέων ανδρών, νέων γυναικών, εφήβων & νεανίδων να έχουν την ίδια αντιμετώπιση.

7. Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις.

παρ. 1:”……. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον είναι απαραίτητο………”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ το χρονικό διάστημα να είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, διότι για την εναρμόνιση των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών το διάστημα των δύο (2) μηνών θα δημιουργήσει δυσκολίες λόγω covid-19 και φόρτου εργασίας των Πρωτοδικείων.