Όπως δείτε το συνημμένο αρχείο με θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 30 «Μεταβατικές Διατάξεις», (παρ. 1 και 2) του Νόμου 4726/2020, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 53, (παρ. 1 και 2 ) του Ν. 4809/2021, το άρθρο 127 του Ν.5007/2022, το άρθρο 122 του Ν.5039/2023, το άρθρο 408 του Ν. 4957/2022 και το άρθρο 199 του Ν. 4964/2022».

Με εκτίμηση

Βασίλης Κάκκος

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΡΘΡΟ 30_ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ_ (παρ.1 και 2) Ν.4726…