Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

 

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό έγγραφών/μεταγραφών της Ομοσπονδίας το χρονικό διάστημα μεταγραφών ορίζεται σε δύο μεταγραφικές περιόδους και συγκεκριμένα:

 

1) Την Θερινή: από 1 Απριλίου έως την 30 Μαΐου

2) Την Χειμερινή: από την 1 Οκτωβρίου έως την 30 Νοεμβρίου

 

Το ΔΣ κατά την συνεδρίασή του υπ’ αρ. 33 στις 4/04/2023 και σε εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού αποφάσισε ομόφωνα με αναδρομική ισχύ από 1/04/2023 και μέχρι ανακλήσεως τα κάτωθι παράβολα-αντίτιμα μεταγραφών :

 

 1. Αθλητές/ αθλήτριες έως και U13 ποσό 100,00€ (εκατό ευρώ).

 

 1. Αθλητές/αθλήτριες ηλικίας U15, U17, U20, U23, ανδρών και γυναικών χωρίς μετάλλιο σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ολυμπιακών και μη αγωνισμάτων τα τελευταία δύο (2) χρόνια  προ της ημερομηνίας αιτήσεως μετεγγραφής: U15, U17, U20 ποσό 150,00€ ( εκατό πενήντα ευρώ), U23 και Ανδρών -Γυναικών ποσό 200,00 € (διακόσια ευρώ).

 

 1. Αθλητές/αθλήτριες ηλικίας U15, U17, U20, U23, ανδρών γυναικών Ολυμπιακών και μη αγωνισμάτων που έχουν κατακτήσει μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα :  ποσό 300,00 € (τριακόσια ευρώ) για 2η και 3η θέση και ποσό 600,00€ (εξακόσια ευρώ) για την 1η θέση.

 

 1. Αθλητές/ αθλήτριες ηλικίας U15, U17, U20, U23, ανδρών γυναικών Ολυμπιακών και μη αγωνισμάτων που έχουν κατακτήσει μετάλλια σε Βαλκανικά και Μεσογειακά πρωταθλήματα και Μεσογειακούς Αγώνες: ποσό 400,00 € (τετρακόσια ευρώ) για Βαλκανικά και Μεσογειακά Πρωταθλήματα και  ποσό 800,00 € (οκτακόσια ευρώ) για Μεσογειακούς Αγώνες.

 

 1. Αθλητές/αθλήτριες ηλικίας U15, U17, U20, U23, ανδρών γυναικών Ολυμπιακών και μη αγωνισμάτων που έχουν κατακτήσει μετάλλια σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα μη Ολυμπιακών αγωνισμάτων: ποσό 1000,00 € (χίλια ευρώ).

 

 1. Αθλητές/αθλήτριες ηλικίας U15, U17, U20, U23, ανδρών γυναικών Ολυμπιακών και μη αγωνισμάτων που έχουν κατακτήσει 1η έως 5η θέση σε Ευρωπαϊκά και 1η έως 8η θέση σε Παγκόσμια πρωταθλήματα Ολυμπιακών αγωνισμάτων: θέση 4η έως 8η  ( 4η-5η Ευρωπαϊκά, 4η-8η Παγκόσμια) ποσό 1000,00 € (χίλια ευρώ), θέση 1η – 3η ποσό 2000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ).

 

 1. Αθλητές/αθλήτριες οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες  ή έχουν κατακτήσει 1η έως 8η θέση: 4η – 8η θέση και συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες ποσό 3000,00 € (τρείς χιλιάδες ευρώ), 1η – 3η θέση ποσό 6000,00 € (έξι χιλιάδες ευρώ).

 

 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν στο σωματείο από το οποίο μεταγράφονται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% επί του οριζόμενου από την Ομοσπονδία παράβολου -αντιτίμου μεταγραφών. Το αντίγραφο του καταθετηρίου του ποσού που καταβλήθηκε στο σωματείο από το οποίο μεταγράφεται ο αθλητής θα επισυνάπτεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αίτηση μεταγραφής του ενδιαφερομένου.

 

 • Οι αθλητές/αθλήτριες που το σωματείο από το οποίο μεταγράφονται έχει διαλυθεί ή έχει διαγραφή με απόφαση ΓΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 50%  επί του οριζόμενου από την Ομοσπονδία παράβολου-αντιτίμου μεταγραφών στο εν λόγω σωματείο.

 

 • Σε περίπτωση που το σωματείο από το οποίο μεταγράφεται ο αθλητής/τρια δεν επιθυμεί την είσπραξη του 50% του προαναφερόμενου παράβολου θα πρέπει στην αίτηση μεταγραφής να επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση του σωματείου.

 

 • Πανελλήνια Πρωταθλήματα νοούνται τα επίσημα πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ομοσπονδία και στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες στις ηλικιακές κατηγορίες που προβλέπονται από την αντίστοιχη Παγκόσμια Ομοσπονδία.

 

 • Διεθνείς διακρίσεις νοούνται οι διακρίσεις των αθλητών/τριών οι οποίες έχουν επιτευχθεί με τα χρώματα της ελληνικής εθνικής ομάδας, διακρίσεις αθλητών/τριών που έχουν επιτευχθεί με χρώματα εθνικών ομάδων άλλων χωρών δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 • Σε περίπτωση που ο αθλητής/τρια εμπίπτει σε περισσότερες από μια εκ των παραπάνω κατηγοριών, ισχύει η κατηγορία με την ανώτερη διάκριση και καταβάλλεται το αντίστοιχο παράβολο-αντίτιμο.

 

 

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση μεταγραφής είναι να κατατίθενται εντός της εκάστοτε μεταγραφικής περιόδου τα κάτωθι:

 

 1. Αίτηση μεταγραφής του ενδιαφερομένου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ανήλικου ότι συναινεί στην μεταγραφή και στην επεξεργασία και διακίνηση των προσωπικών του δεδομένων.
 3. Μία (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 4. Βεβαίωση αποδέσμευσης του αθλητή/τριας του σωματείου από το οποίο μεταγράφεται όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών/μεταγραφών.
 5. Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του παράβολου-αντίτιμου μεταγραφής στην Ομοσπονδία.
 6. Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του αντίστοιχου παράβολου-αντίτιμου μεταγραφής στον σύλλογο από τον οποίο μεταγράφεται ο ενδιαφερόμενος (δεν απαιτείται αποδεικτικό κατάθεση σε περιπτώσεις διάλυσης ή διαγραφής του συλλόγου από την δύναμη της ΕΛΟΠ).
 7. Έγγραφη βεβαίωση του σωματείου από το οποίο μεταγράφεται ο αθλητής/τρια σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την είσπραξη του σχετικού παράβολου-αντίτιμου μεταγραφής.

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

 

Για την ΕΛΟΠ

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Λαβασίδης