ΦΕΚ_ΙΔΡΥΣΗΣ_ΣΧΟΛΗΣ_ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ_ΠΑΛΗΣ_Β_ΕΠΙΠΕΔΟΥ_Β_3863_14-6-2023